SZANOWNI RODZICE

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście obowiązkowe zajęcia lekcyjne w klasach I-VIII odbywają się online zgodnie z dotychczasowym planem.

Od 25 maja 2020 r. :

Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zostają przyjęci uczniowie z klas I - III, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w związku z wykonywaną pracą zawodową.

Wszyscy rodzice lub opiekunowie prawni, których dzieci będą brały udział w opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych podpisują „Oświadczenie COVID – 19” dostępne na  stronie szkoły: www.sp1dm.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE lub niżej.

Uczniowie klas VIII mają możliwość udziału w konsultacjach, które będą odbywały się według harmonogramu.
Wszyscy rodzice lub opiekunowie prawni, których dzieci będą brały udział w konsultacjach, podpisują „ Kartę zgłoszenia ucznia na konsultacje” dostępną na  stronie szkoły: www.sp1dm.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE lub niżej.

Od 1 czerwca 2020 r:

Możliwość uczestniczenia w konsultacjach będą mieli również uczniowie klas IV,V,VI,VII według harmonogramu.

Każdy rodzic lub opiekun prawny oraz uczeń musi zapoznać się z „Procedurami organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III oraz konsultacji dla uczniów klas I - VIII i zajęć specjalistycznych z uczniami posiadającymi orzeczenie w związku z występowaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście, które dostępne są na stronie szkoły: www.sp1dm.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE lub niżej.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie mają możliwości pobrania i wydrukowania „Oświadczenia COVID-19” lub „Karty zgłoszenia ucznia na konsultacje” mogą wypełnić je na terenie szkoły w „Bezpiecznej strefie”.

ZAŁĄCZNIKI:

Procedury organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Oświadczenie rodzica covid19

Karta zgłoszenia ucznia na konsultacje

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - HARMONOGRAM

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - WYTYCZNE

ZWYKLI - NIEZWYKLI BOHATEROWIE

zwykli-niezwykli_15Uczniowie klas IV-VII wykonali kartki z życzeniami i podziękowaniami dla zwykłych-niezwykłych bohaterów. W ten sposób wyrazili podziękowanie za trudną pracę dla lekarzy, pielęgniarek i wszystkich osób, które dbają o nasze zdrowie. Cenią też bardzo osoby pracujące w marketach, osiedlowych spożywczakach albo ulubionych warzywniakach, kierowców, piekarzy…. Wszystkie te osoby jak lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni są na pierwszej linii walki z koronawirusem.
Choć jak wszyscy boją się o zdrowie swoje i bliskich, to jednak nie porzucili miejsc pracy.

Dziękujemy!

Zobacz galerię

Drodzy Rodzice

W związku ze zdalnym nauczaniem Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 informuje,
że od 2 kwietnia 2020 r. uruchamia dodatkowy numer telefonu do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
603 928 226
Jolanta Pakisz
Dyrektor Szkoły

Zasady oceniania

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Organizacja nauki w naszej szkole polega na tym, że uczniowie są uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez dziennik elektroniczny Librus ( za pomocą którego będą otrzymywać wszelkie materiały dydaktyczne, informacje) oraz dodatkowo przez pocztę internetową lub komunikatory, dzięki którym uczeń będzie mógł brać udział w lekcjach prowadzonych on-line.
Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i mogą podlegać ocenianiu, są też dowodem, że uczeń bierze udział w zajęciach.
Uczniowie będą uczyć się wg planu lekcji umieszczonego w Librusie ( wg dotychczasowego rozkładu) W czasie lekcji nauczyciel z danego przedmiotu jest dostępny dla ucznia .

Ocenianie ucznia
Weryfikacja wiedzy, ocenianie:
a. Uczniowie będą oceniani wg szkolnych zasad oceniania zapisanych w statucie.
b. Ze względu na sytuację - zdalne nauczanie wprowadza się następujące modyfikacje.
- ocenianiu podlegają karty pracy, zdjęcia wytworów, wypowiedzi pisemne przesłane przez uczniów do nauczyciela, odpowiedź ustna ucznia w czasie video konferencji.
- nauczyciel ocenia stopień zaangażowania ucznia, staranność pracy.
- nauczyciel nie może postawić oceny niedostatecznej za błędnie wykonaną pracę ucznia z nowego materiału, który uczeń opanowywał samodzielnie.
- jeśli uczeń ma problemy ze zrozumieniem treści nauczyciel ma obowiązek udzielać mu informacji zwrotnych jak może poprawić błędy i dopiero wówczas ocenić jego pracę.
- nauczyciel nie może postawić oceny niedostatecznej za niedostarczenie pracy przez ucznia, zadaniem nauczyciela jest skontaktowanie się z uczniem, mobilizowanie go do pracy i poszukanie sposobu przesłania prac, komunikacji z nauczycielem.
c. Informowanie o postępach i ocenach odbywać się będzie za pomocą dziennika elektronicznego.
Dyrektor ustalił tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia
Nauczyciele pracują każdego dnia wg przyjętego na początku roku szkolnego planu zajęć odbywają się obowiązkowe zajęcia, na których realizują tylko podstawę programową.
Nauczyciel wychowawca koordynuje, zasięga informacji od nauczycieli, uczniów i rodziców na temat obciążenia ucznia obowiązkami szkolnymi.
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
Nauczyciele pracują każdego dnia wg planu tygodniowego rozkładu zajęć, co zapewni zróżnicowanie.
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
Nauczyciele mogą pracować z uczniem prowadząc video konferencje lub przesyłając zadania do wykonania, jednak zajęcia nie mogą przekraczać 45 minut lekcji.
Zadanie przesłane przez nauczyciela powinno być tak przemyślane, aby uczeń na jego wykonanie nie przeznaczał czasu dłuższego niż godzina lekcyjna.
Dopuszcza się pracę tygodniową do wykonania, którą nauczyciel omawia z uczniami.
Pracując z uczniami nauczyciel ma obowiązek uwzględniać orzeczenia i opinie uczniów z PPP.
Nauczyciel może wymagać od ucznia przesłania pracy za pomocą dowolnych komunikatorów, ale nie częściej niż co drugie zajęcia.
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
Nauczyciele stosują zamiennie ( co drugą lekcję) pracę z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń oraz pracę z komputerem.
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
Zajęcia w-f, artystyczne i techniczne będą realizowane elastycznie w zależności od inicjatywy nauczyciela i możliwości uczniów. Należy w tym przypadku zmniejszyć zakres wymagań od uczniów, ograniczyć liczbę wysyłanych zadań , wykonanie pracy na ocenę nie powinno być częstsze niż 1x na 2 tygodnie.
Zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej nie mogą polegać na przesyłaniu dodatkowych zadań, lecz rolą nauczyciela powinna polegać na pomocy, motywowaniu i wspieraniu ucznia w trudnej sytuacji.
Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury od 8.00 - 13.00 . Prosimy o ewentualny kontakt telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00 - 13:00 telefon do sekretariatu 616 12 22.
Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (szkolne boiska, sala gimnastyczna).
W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt z dyrektorem szkoły Jolanta Pakisz, tel. 535 025 733.
Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie poprzez e-dziennik.

Z poważaniem Dyrektor szkoły

Jolanta Pakisz

Pedagog i psycholog szkolny w e-szkole

Pedagog i psycholog szkolny w sytuacjach trudnych jest dostępny przez konto Librus zarówno dla uczniów jak i rodziców.


Pozdrawiamy
Dorota Mandera

Łukasz Zubkiewicz

Drodzy Rodzice!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.).

W naszej szkole od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 prowadzi się kształcenie na odległość, rozumiane jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

W związku z tym prosimy o systematyczne kontrolowanie dziennika Librus. Nauczyciele są tam do Państwa dyspozycji.


Dyrektor SP 1
Jolanta Pakisz

UWAGA!!!

komunikat_1

UWAGA!

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa w naszej szkole podjęte zostały następujące działania :
• pielęgniarka szkolna przeprowadziła rozmowy z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego
mycia rąk oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
• w widocznym miejscu przy wejściu do szkoły zamieszczono instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
• uczniowie wykonali prace plastyczne na temat „Zapobieganie chorobom zakaźnym”
• zwracamy się z prośbą do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
• zwracamy uwagę, aby do szkoły lub przedszkola
nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
• prowadzimy na bieżąco obserwację uczęszczania uczniów na zajęciach;
• monitorujemy na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia;

informujemy:
• uczniów i rodziców, że jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
• rodzice dziecka, które wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, powinni poinformować Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie (801 190 590) i ustalić sposób postępowania bądź zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
• rodzice dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

szkola_1
 

"Just dance"

dance_3Szkoła Promująca Zdrowie to projekt realizowany od kilku lat w naszej szkole, w ramach którego kolejny raz zorganizowaliśmy przerwę z tańcem "Just dance", aby "oderwać" uczniów od telefonów i miło spędzić czas.

Zobacz galerię

REKRUTACJA

 

SZANOWNI RODZICE!

        

Od 17 lutego do 13 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście trwają zapisy:

  • do klasy pierwszej

 

 Od 17 lutego do 7 marca 2020 r.

  • do oddziału przedszkolnego

 

         Zapisy będą odbywały się od 7.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły pokój nr 20.

Rodzice zobowiązani są wypełnić wniosek ( do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły www.sp1dm.pl)

 

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu:

89/6161222.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

BAL PIRACKI

Bal_1620.02.2020 r. odbył się BAL POSTACI BAŚNIOWYCH pod hasłem AHOJ PRZYGODO! Z piratami, królewnami, policjantami, muszkieterami, wróżkami, biedroneczkami i innymi postaciami uczyliśmy się tańców, przeprawialiśmy statki, graliśmy w znikające okręty, papugowaliśmy i rozwiązywaliśmy zagadki, a przede wszystkim hasaliśmy w rytm muzyki. Wszyscy uczestnicy pirackiego balu otrzymali złote dukaty. Dziękujemy serdecznie prowadzącemu – Mateuszowi z klasy VII a, który był przebrany za królewnę i dlatego nikt go nie rozpoznał. Prowadzącym z kl. VII b – Milenie, Amelce, Amelce i Agacie, dziewczynkom z kl. VI b – Emilce, Ani, Klaudii oraz cudownym artystkom, które malowały buzie uczestników zabawy – z kl. VII b Nikoli i Nikoli i z kl. VII a Gabrysi i Ani. Za wprowadzanie w taneczny nastrój dziękujemy Bartkowi z kl. VII b. Dziękujemy również kapitanom drużyn pirackich – wychowawczyniom klas: 0, Ia, Ib, II, III i paniom wspomagającym, za zaangażowanie i udział w zabawie. Dziękujemy wszystkim bawiącym się uczniom i ich rodzicom, a także tym, których nie wymieniliśmy, a bez których nie byłoby zabawy, dekoracji oraz szybciutko sprzątniętej sali.

AHOJ!

Organizatorki p. Marta i p. Edyta

Zobacz galerię

Świąteczne przedstawienie

19 grudnia 2019 roku odbyło się w naszej szkole świąteczne przedstawienie słowno-muzyczne. Uczniowie klasy III przybliżyli nam wigilijną historię oraz tradycje świąteczne, a każda z klas 0-III zaśpiewała kolędę lub pastorałkę. Uczestnicy kółka tanecznego zatańczyli taniec aniołków przy „Kołysance dla Jezuska”, a całość zakończył występ chóru szkolnego. Dziękujemy za przybycie burmistrzowi Dobrego Miasta Jarosławowi Kowalskiemu oraz rodzinom naszych uczniów. Życzymy wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT!"

Przedstawienie świąteczne

Zobacz galerię

Szopki bożonarodzeniowe

szopki_1Z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego w naszej szkole miał miejsce konkurs na wykonanie "Stajenki betlejemskiej", którego cel to: kultywowanie tradycji budowania stajenek na pamiątkę narodzenia Zbawiciela w betlejemskiej grocie.
W prace angażowali się uczniowie oraz rodzice. Wykonano 34 przepiękne szopki bożonarodzeniowe.
17 grudnia 2019 r. w sali gimnastycznej szkoły, przy dźwiękach kolęd, podziwiano rodzinną twórczość. W czasie uroczystego apelu, na którym zgromadziła się cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, ogłoszono wyniki konkursu. Przybył do nas szczególny gość - święty Mikołaj, który wręczył prezenty wszystkim wykonawcom szopek. Tajemnicza postać św. Mikołaja  - biskupa - wywarła ogromne wrażenie zwłaszcza na młodszej części widowni. Przedstawiono także autorów wyróżnionych za oryginalność prac.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tak radosnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia przeżywanych w szkolnym gronie - organizatorki: Barbara Borowik i Katarzyna Jurczak.

"Idą święta, nie o SMS-ie,lecz o kartce pamiętaj"

karki_7Klasa 2 wraz z wychowawcą p.Wandą Olszewską brała udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej "Idą święta, nie o SMS-ie,lecz o kartce pamiętaj".

Zobacz galerię

 

Pomagać każdy może

pomagam_406.12.2019 wolontariusze i absolwenci naszej szkoły pomagali podczas Świątecznego Kiermaszu zorganizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Zobacz galerię

Świąteczna zbiórka

zbiórka_1Wolontariusze ze szkolnego koła wolontariatu Promyk kolejny raz, we współpracy z Bankiem Żywności, wzięli udział w akcji zbierania żywności. W piątek i sobotę swój  wolny czas poświęcili na pomoc potrzebującym, za co  serdecznie im dziękujemy.

Konkurs plastyczny z okazji XIX Dnia Papieskiego

Konkurs_5W miesiącu październiku przeżywaliśmy XIX Dzień Papieski pod hasłem "Wstańcie, chodźmy!". W celu uczczenia osoby Jana Pawła II oraz zgłębienia treści słów Ojca Świętego, trwał w naszej szkole konkurs plastyczny pt. "Jestem chrześcijaninem". Poprzez prace dzieci wyraziły znaczenie papieskiego przesłania. Najpiękniejsze obrazy zostały wyróżnione. Osoby, które otrzymały cenne nagrody książkowe to: Martyna Grycz, Maja Grycz, Olga Hryncewicz, Zuzanna Słowińska, Mateusz Markowski, Aleksandra Torhan, Amelia Fiodorowicz, Zofia Gbur, Igor Rząp, Michelle Kościelska, Lena Kościńska,Lena Warcaba, Rafał Sirojć, Nikola Bujko, Jaśmina Siemiątkowska, Nikola Włodarska, Marcin Matłoch, Oliwia Bierastowska, Damian Hasse. Wszystkim uczestnikom przekazano pamiątkowe dyplomy. Nad przebiegiem konkursu czuwały panie - Barbara Borowik i Wanda Olszewska. Gratulujemy dzieciom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

Zobacz galerię